MŽP chystá revoluci: Co se změní?

Mžp

Aktuální ministr/ministryně MŽP

Aktuálním ministrem životního prostředí České republiky je od 17. prosince 2021 Marian Jurečka. Do funkce byl jmenován prezidentem republiky Milošem Zemanem jakožto nominant KDU-ČSL, jež je součástí vládní koalice SPOLU. Marian Jurečka se tak stal 17. ministrem životního prostředí od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast ochrany životního prostředí. Mezi jeho hlavní úkoly patří: ochrana ovzduší a klimatu, ochrana vod, ochrana půdy, odpadové hospodářství, ochrana přírody a krajiny, posuzování vlivů na životní prostředí, prevence závažných havárií a ekologická výchova. MŽP se také podílí na tvorbě a implementaci environmentální politiky Evropské unie v České republice. Marian Jurečka ve své funkci ministra životního prostředí prosazuje ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu, snižování emisí skleníkových plynů a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Priority a cíle MŽP

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) si klade za cíl chránit životní prostředí a vytvářet podmínky pro jeho udržitelný rozvoj. Usiluje o zdravé a čisté ovzduší, kvalitní vodu, ochranu přírody a krajiny a také o odpovědné nakládání s odpady. Mezi priority MŽP patří boj se suchem a zmírňování dopadů klimatické změny. Důležitým úkolem je také adaptace na tyto změny a posilování odolnosti české krajiny a infrastruktury.

Vlastnost Hodnota
Název v českém jazyce Ministerstvo životního prostředí
Zkratka MŽP

MŽP se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí a prosazuje principy ochrany životního prostředí v rámci Evropské unie. Usiluje o snižování emisí skleníkových plynů, podporuje obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Důležitou součástí agendy MŽP je také ochrana biodiversity a ekosystémových služeb. Ministerstvo se zaměřuje na zlepšování stavu vodních toků a vodních ploch, ochranu lesů a půdy a také na snižování znečištění ovzduší.

V rámci své činnosti MŽP spolupracuje s ostatními resorty, kraji, obcemi, neziskovými organizacemi i s občany. Pro naplňování svých cílů MŽP vytváří a implementuje strategické dokumenty, legislativní normy a finanční nástroje.

Hlavní výzvy pro MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) čelí v současnosti mnoha výzvám. Klimatická změna a s ní spojené extrémní projevy počasí představují jednu z nejvážnějších hrozeb. MŽP musí hledat cesty, jak omezit emise skleníkových plynů a zároveň posilovat odolnost krajiny vůči suchu, povodním a dalším dopadům klimatické změny.

mžp

Další výzvou je ochrana biodiverzity. Ubývání živočišných a rostlinných druhů je alarmující a MŽP musí podniknout kroky k ochraně cenných ekosystémů a ohrožených druhů. To zahrnuje podporu šetrného zemědělství, udržitelného lesního hospodářství a omezování znečištění.

MŽP se také musí vypořádat s otázkou nakládání s odpady. Je nutné omezit produkci odpadů, podporovat jejich třídění a recyklaci a hledat bezpečné způsoby likvidace nebezpečných odpadů.

V neposlední řadě musí MŽP zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro všechny obyvatele a chránit vodní zdroje před znečištěním a nadměrným čerpáním.

Splnění těchto úkolů vyžaduje komplexní přístup, spolupráci s ostatními resorty, samosprávou i soukromým sektorem a v neposlední řadě i aktivní zapojení veřejnosti.

Ochrana ovzduší a klimatu

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v ochraně ovzduší a klimatu v České republice. Jeho cílem je snižovat emise skleníkových plynů, zlepšovat kvalitu ovzduší a chránit obyvatele před negativními dopady změny klimatu. MŽP se aktivně podílí na tvorbě a implementaci národní i mezinárodní environmentální legislativy.

Mezi hlavní priority MŽP v oblasti ochrany ovzduší patří snižování emisí z dopravy, průmyslu a energetiky. Ministerstvo podporuje rozvoj čistých technologií, obnovitelných zdrojů energie a udržitelné mobility. Důležitou součástí jeho činnosti je také monitoring kvality ovzduší a informování veřejnosti o jeho stavu.

V oblasti klimatu se MŽP zaměřuje na snižování emisí skleníkových plynů a adaptaci na změnu klimatu. Podporuje projekty zaměřené na zvyšování energetické účinnosti, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě a průmyslu. Zároveň se podílí na přípravě a implementaci adaptačních opatření, která mají zmírnit negativní dopady změny klimatu na životní prostředí a lidské zdraví.

Ochrana ovzduší a klimatu je dlouhodobý a komplexní úkol, který vyžaduje spolupráci všech sektorů společnosti. MŽP se snaží o aktivní dialog se zástupci průmyslu, samosprávy i neziskových organizací, aby společně hledali efektivní řešení pro ochranu životního prostředí a zdraví budoucích generací.

Vodní hospodářství a sucho

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v oblasti vodního hospodářství a boje proti suchu v České republice. MŽP má na starosti tvorbu a implementaci politik a strategií, které se zaměřují na udržitelné využívání vodních zdrojů, ochranu vodních ekosystémů a zmírňování dopadů sucha. Mezi hlavní priority MŽP v této oblasti patří:

mžp
 • Zlepšování stavu vodních toků a nádrží
 • Snižování znečištění vod
 • Zvyšování retence vody v krajině
 • Adaptace na změnu klimatu

MŽP spolupracuje s dalšími ministerstvy, kraji, obcemi, vodohospodáři a dalšími subjekty na realizaci projektů a opatření, které směřují k dosažení těchto cílů. Mezi klíčové nástroje patří:

 • Plány povodí
 • Program péče o krajinu
 • Operační program Životní prostředí
 • Dotační programy

Sucho představuje pro Českou republiku stále významnější hrozbu. MŽP proto věnuje značné úsilí zmírňování jeho dopadů. Mezi hlavní opatření patří:

 • Podpora budování retenčních nádrží a tůní
 • Obnova mokřadů a revitalizace vodních toků
 • Podpora šetrného hospodaření s vodou v zemědělství a lesnictví
 • Vzdělávání a osvěta veřejnosti

MŽP se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství a boje proti suchu. Česká republika je členem Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které se touto problematikou zabývají.

Odpady a cirkulární ekonomika

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v oblasti odpadů a cirkulární ekonomiky v České republice.

MŽP se aktivně podílí na tvorbě a implementaci legislativy, která podporuje předcházení vzniku odpadů, jejich třídění a recyklaci. Cílem je minimalizovat množství odpadu ukládaného na skládky a maximalizovat využití druhotných surovin.

Ministerstvo se angažuje v mezinárodní spolupráci v oblasti odpadů a cirkulární ekonomiky, a to jak na úrovni Evropské unie, tak i v rámci globálních platforem. Cílem je sdílet osvědčené postupy a koordinovat aktivity směřující k udržitelnému nakládání s odpady a k přechodu k cirkulární ekonomice.

Ochrana přírody a biodiverzity

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) hraje klíčovou roli v ochraně přírody a biodiverzity v České republice. MŽP se aktivně podílí na tvorbě a implementaci politik a strategií zaměřených na ochranu a obnovu ekosystémů, ohrožených druhů a přírodních stanovišť. Mezi klíčové priority MŽP v oblasti ochrany přírody patří:

 • Zajištění efektivní ochrany a managementu chráněných území, včetně národních parků, chráněných krajinných oblastí a evropsky významných lokalit Natura 2000.
 • Implementace opatření na ochranu a obnovu populací ohrožených druhů rostlin a živočichů, a to jak v chráněných územích, tak i v širší krajině.
 • Podpora udržitelného využívání přírodních zdrojů a ekosystémových služeb, které příroda poskytuje.
 • Zvyšování povědomí veřejnosti o významu ochrany přírody a biodiverzity a podpora aktivního zapojení občanů do ochranářských aktivit.

MŽP spolupracuje s ostatními ministerstvy, orgány státní správy, vědeckými institucemi, nevládními organizacemi a širokou veřejností na dosažení cílů ochrany přírody a biodiverzity. Ochrana přírody a biodiverzity je nezbytná pro zachování zdravého životního prostředí pro současné i budoucí generace. MŽP se zavázalo k ochraně a obnově českého přírodního dědictví a k zajištění udržitelného soužití člověka s přírodou.

mžp

Environmentální vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se aktivně věnuje environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) jako klíčovému nástroji pro ochranu životního prostředí. MŽP si uvědomuje, že pouze informovaná a angažovaná veřejnost může efektivně přispívat k řešení environmentálních problémů.

MŽP podporuje EVVO prostřednictvím dotačních programů, které jsou urččené pro školy, neziskové organizace a další subjekty. Tyto programy umožňují realizovat projekty zaměřené na zvyšování povědomí o environmentálních tématech, rozvoj praktických dovedností a formování zodpovědného vztahu k životnímu prostředí.

Důležitou součástí aktivit MŽP v oblasti EVVO je také spolupráce s informačními centry a ekocentry po celé České republice. Tato centra slouží jako platformy pro šíření informací o životním prostředí, realizaci vzdělávacích programů a propagaci udržitelného způsobu života.

MŽP se dále angažuje v mezinárodních projektech a iniciativách zaměřených na EVVO. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi, jako je UNESCO a Evropská komise, na sdílení zkušeností a rozvoji inovativních vzdělávacích programů.

Spolupráce s EU a mezinárodními organizacemi

Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) se aktivně zapojuje do spolupráce s Evropskou unií (EU) a mezinárodními organizacemi v oblasti ochrany životního prostředí. Členství České republiky v EU s sebou přináší povinnost implementovat evropskou legislativu do českého právního řádu. MŽP hraje klíčovou roli v transpozici směrnic a nařízení EU týkajících se ochrany ovzduší a klimatu, vody, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství a dalších oblastí.

mžp

MŽP se aktivně účastní jednání Rady EU pro životní prostředí, kde zastupuje zájmy České republiky a podílí se na tvorbě evropské environmentální politiky. Zároveň úzce spolupracuje s Evropskou komisí a dalšími evropskými institucemi.

Krom EU se MŽP angažuje i v rámci dalších mezinárodních organizací, jako je Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Program OSN pro životní prostředí (UNEP). MŽP se účastní mezinárodních jednání a konferencí, kde se projednávají globální otázky ochrany životního prostředí, jako je změna klimatu, ztráta biodiverzity nebo znečištění ovzduší.

Spolupráce s EU a mezinárodními organizacemi je pro MŽP klíčová pro dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Umožňuje sdílení znalostí a zkušeností, koordinaci aktivit a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí.

Kritika a kontroverze MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se často ocitá v centru pozornosti médií i veřejnosti, a ne vždy v pozitivním světle. Kritika se snáší na jeho hlavu z různých stran a týká se široké škály témat. Jedním z nejčastějších terčů kritiky je pomalý a komplikovaný proces schvalování ekologických projektů. Firmy si stěžují na zdlouhavé povolovací procesy, které brzdí jejich investice do zelených technologií. Na druhou stranu, ekologické organizace kritizují MŽP za přílišnou benevolenci k velkým firmám a nedostatečnou ochranu životního prostředí.

Dalším častým tématem kritiky je nedostatečná transparentnost a komunikace ze strany MŽP. Občané i odborná veřejnost si stěžují na to, že nemají dostatek informací o plánech a rozhodnutích ministerstva. To vede k nedůvěře a spekulacím o zákulisních vlivech.

MŽP čelí kritice i za nedostatečnou kontrolu dodržování ekologických zákonů. Ačkoliv má ministerstvo kontrolní orgány, jejich činnost je často kritizována jako neefektivní. To vede k tomu, že někteří znečišťovatelé unikají trestu a poškozování životního prostředí pokračuje.

Je zřejmé, že MŽP stojí před řadou výzev. Pro posílení své pozice a zlepšení vnímání ze strany veřejnosti bude muset ministerstvo zapracovat na zrychlení a zefektivnění povolovacích procesů, zlepšení komunikace s veřejností a zefektivnění kontroly dodržování ekologických zákonů.

Zapojení veřejnosti do politiky MŽP

Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje klíčovou roli veřejnosti v ochraně životního prostředí a prosazování udržitelného rozvoje. Zapojení občanů do tvorby a implementace politik je proto jednou z hlavních priorit MŽP.

mžp

Existuje mnoho způsobů, jak se veřejnost může zapojit do politiky MŽP. Mezi ty nejběžnější patří účast na veřejných projednáváních, podávání připomínek k návrhům zákonů a vyhlášek, zasílání petic a otevřených dopisů, účast v poradních orgánech MŽP a v neposlední řadě i aktivní komunikace s úředníky a politiky.

MŽP se snaží o transparentní a otevřenou komunikaci s veřejností. Pravidelně informuje o své činnosti a plánovaných projektech prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí a tiskových zpráv. Zároveň se snaží o co nejširší zapojení veřejnosti do diskusí o důležitých otázkách životního prostředí.

Věříme, že zapojení veřejnosti je klíčové pro efektivní ochranu životního prostředí a pro nalezení udržitelných řešení pro budoucnost.

Výhled do budoucnosti: Co čeká MŽP?

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) stojí před řadou výzev v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Mezi klíčové priority patří boj s klimatickou změnou, snižování emisí skleníkových plynů a adaptace na dopady změny klimatu. Důležitým úkolem je také ochrana vodních zdrojů, zlepšování kvality ovzduší a ochrana biodiverzity. MŽP se bude muset zaměřit na podporu oběhového hospodářství, snižování množství odpadů a podporu environmentálně šetrné dopravy.

Důležitou roli bude hrát i vzdělávání a osvěta v oblasti životního prostředí. MŽP bude muset aktivně komunikovat s veřejností, podnikatelským sektorem i samosprávou a podporovat jejich zapojení do ochrany životního prostředí. Vzhledem k rostoucímu významu environmentálních témat lze očekávat, že agenda MŽP bude v budoucnu nabývat na důležitosti. Úspěšné zvládnutí výzev v oblasti životního prostředí bude klíčové pro zajištění zdravého a udržitelného rozvoje České republiky.

Publikováno: 29. 06. 2024

Kategorie: politika

Autor: VojtechStrakos

Tagy: mžp | ministerstvo životního prostředí